những giá trị văn hóa

1. Luôn nhiệt tình, thân thiện và thấu hiểu.

2. Khiêm tốn, Chính trực và bảo mật.

3. Sạch sẽ 5S , thuận tiện, hiệu quả.

4. Chuẩn mực, đúng giờ, chính thống là tấm gương đáng noi theo cho mọi người.

5. Một tổ chức Win-Win tiếp tục làm cho nhau phát triển phồn vinh và hạnh phúc.