giá trị cốt lõi

1. Tạo ra nhiều việc làm hơn cho người lao động.

2. Cung cấp dịch vụ giới thiệu việc làm thành công với tinh thần phụng sự khách hàng cao nhất.

3. Phát triển nguồn nhân lực mạnh và đóng góp cho sự phát triển xã hội được giàu mạnh.