giá trị cốt lõi

1. Tạo giá trị việc làm là nghĩa vụ.

2. Nơi khởi đầu công việc tôi thích.

3. Phát triển nguồn nhân lực mạnh.